Liên hệ với chúng tôi

Thư Mời thầu cho dự án Lựa chọn công ty kế toán 2023

Công ty TNHH năng lượng mặt trời mọc thâm quyến (sau đây gọi tắt là "công ty") có kế hoạch chọn một công ty kế toán thông qua lời mời Đấu Thầu dựa trên nhu cầu của công việc kiểm toán năm 2023. Tổ chức của bạn được chào đón tham gia Đấu Thầu. Thông tin cơ bản của Dự án Đấu Thầu này như sau:


1. Tên dự án

Thâm quyến Sunrise Energy co, LTD chọn một công ty kế toán cho dự án 2023


2. Nội dung dự án

1. Báo cáo Kiểm Toán Báo Cáo Tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 của thâm quyến Sunrise Energy, ý kiến Kiểm Toán đặc biệt về các khoản khấu trừ thu nhập hoạt động, nghề nghiệp quỹ không hoạt động và báo cáo giao dịch bên liên quan khác, báo cáo Kiểm Toán Kiểm soát nội bộ; báo cáo kiểm toán được chỉ định khác về Sáp Nhập công ty con Cổ Phần và báo cáo tài chính của công ty mẹ;

2. Các báo cáo liên quan khác được tiết lộ với báo cáo thường niên theo yêu cầu của Ủy ban điều tiết Chứng Khoán Trung Quốc (bao gồm cả văn phòng địa phương) và sàn giao dịch;

3. Yêu cầu về thời gian: Hoàn thành theo yêu cầu về tiến độ dự án.


3. Thông tin dự án khác

Đối với các yêu cầu về trình độ của nhà thầu, hướng dẫn cho nhà thầu, yếu tố đánh giá và tiêu chuẩn chấm điểm để lựa chọn công ty kế toán cho dự án này, vui lòng tham khảo tài liệu Đấu Thầu dự án và tệp đính kèm để biết chi tiết.


4. nộp hồ sơ dự thầu

Nhà thầu được yêu cầu giao hồ sơ mời thầu đến địa chỉ gửi thư mời thầu hoặc qua email trước 14:00 chiều ngày 4 tháng 12 năm 2023. Tài liệu giá thầu được giao sau thời hạn hoặc không được giao sẽ không được bên Đấu Thầu chấp nhận.

Địa chỉ gửi thư giá thầu: Tầng 34, tòa nhà B, tòa nhà 12, công viên sinh thái khoa học và công nghệ Vịnh thâm quyến, Quận Nam Sơn, thành phố thâm quyến, tỉnh Quảng Đông

Email: dongsh@szsunrisene.com

Số liên hệ: 0755-86922889Công ty TNHH năng lượng mặt trời mọc thâm quyến

Ngày 28 tháng 11 năm 2023


Sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept