Liên hệ với chúng tôi

Tiêu chuẩn quốc gia về dụng cụ và công cụ đánh giá Rủi Ro an toàn phản ứng hóa học tốt

Để thực hiện các ý kiến Về Tăng cường sản xuất an toàn hóa chất độc hại do Ủy ban Trung ương và Hội đồng Nhà Nước ban hành, tăng cường kiểm soát Rủi Ro sản xuất an toàn trong các doanh nghiệp hóa chất tốt, và ngăn ngừa hiệu quả các tai nạn lớn, tiêu chuẩn quốc gia về đánh giá Rủi Ro an toàn phản ứng hóa học tốt (GB/T 42300-2022) Do Bộ Quản lý khẩn cấp tổ chức gần đây đã được công bố và triển khai.


Hiện nay, hầu hết sản xuất hóa chất tốt liên quan đến các phản ứng hàng loạt hoặc bán mẻ, với các nguyên liệu thô phức tạp, các sản phẩm trung gian, và các giống và quy trình sản phẩm. Quá trình phản ứng bao gồm một lượng lớn giải phóng nhiệt và dễ bị mất kiểm soát phản ứng, đây là nguyên nhân chính gây ra hỏa hoạn, nổ và tai nạn ngộ độc. Bằng cách thực hiện đánh giá Rủi Ro an toàn phản ứng hóa học tốt, có thể xác định mức độ nguy hiểm của quá trình phản ứng, có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát Rủi Ro hiệu quả, và thiết kế an toàn có thể được thực hiện theo các khuyến nghị của đánh giá Rủi Ro an toàn phản ứng, Điều này có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo sản xuất an toàn cho các doanh nghiệp hóa chất tốt.


Tiêu chuẩn quốc gia về đánh giá Rủi Ro an toàn phản ứng hóa học tốt dựa trên kinh nghiệm thực tế tiên tiến về sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất tốt trong và ngoài nước, và nâng cao các ý kiến hướng dẫn về việc tăng cường công tác đánh giá Rủi Ro an toàn phản ứng hóa học tốt lên tiêu chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn làm rõ Phạm vi ứng dụng, đối tượng đánh giá chính, yêu cầu Đánh Giá, điều kiện cơ bản Đánh Giá, phương pháp kiểm tra và thu thập dữ liệu và yêu cầu Báo Cáo Đánh giá. Tiêu chuẩn nhằm mục đích nhận thức, đánh giá và ngăn ngừa và kiểm soát Rủi Ro, thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá định lượng cho mức độ nguy hiểm của các quá trình phản ứng, và đề xuất các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát Rủi Ro an toàn từ các khía cạnh của thiết kế tối ưu hóa quy trình, cách ly khu vực và vận hành an toàn nhân viên theo các mức độ nguy hiểm khác nhau của quá trình phản ứng. Việc thực hiện tiêu chuẩn này sẽ thúc đẩy hiệu quả các doanh nghiệp hóa chất tốt để tăng cường đánh giá rủi ro an toàn phản ứng và hỗ trợ công tác ngăn ngừa và kiểm soát các rủi ro an toàn lớn trong ngành hóa chất tốt.

Sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept